Yönetmelik

Yönetmelik Kapsam Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM); Yaşar Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü öğretim programlarının yanı sıra toplum hizmetine sunulan eğitim programlarını düzenleme, yürütme ve koordinasyonundan sorumlu bir kuruluştur. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişen 7/d-2 maddesi gereğince Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş YÜSEM’ e ilişkin esasları düzenler. Amaç Madde 2 - YÜSEM’ in amacı kuram ve uygulamayı bütünleyerek katılımcılara yeni bilgi ve beceriler kazandırmak, eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Etkinlik Alanı Madde 3 – YÜSEM, ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim programlarını planlar, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve teknoloji sergilemeleri düzenler ve bunların koordinasyonunu sağlar. Kuruluş ve Yönetim Madde 4 - YÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur. a) Danışma Kurulu b) Yönetim Kurulu c) YÜSEM Müdürlüğü Danışma Kurulu Madde 5 - YÜSEM Danışma Kurulu; üniversite içinden iki öğretim üyesi ile toplumda yer etmiş seçkin üç kişinin Mütevelli Heyet tarafından iki yıl için atanması ile oluşur. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Müdürün çağrısı ile toplanır ve etkinlikleri değerlendirerek yeni yaklaşımlar planlar. Yönetim Kurulu Madde 6 – YÜSEM Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Rektörce üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Kurul, müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu; eğitim programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapar, eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite senatosuna önerir. YÜSEM Müdürü Madde 7 - Müdür, üniversitenin öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyetin görüşü alınarak, iki yıl için Rektörce görevlendirilir. Müdür yönetim kurulu başkanıdır. Madde 8 – Müdür, yönetim kurulu kararları ile kurulca hazırlanan çalışma programını uygular ve denetler. Her dönem sonu hazırladığı raporu yönetim kuruluna sunar. Madde 9 - YÜSEM müdürünün önerisi doğrultusunda Rektör en çok iki öğretim üyesini müdür yardımcılığına seçebilir. Müdür yardımcısı, müdürün bulunmadığı durumlarda müdüre vekalet eder, gerekli durumlarda oy kullanmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılır. Yürürlük Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Comments are closed.