Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyetleri alanında bulunan eğitim etkinliklerinin düzenlenmesini, yürütülmesini, bu programları bitirenlere verilecek katılım belgesi ve sertifika koşullarını belirlemek ve düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 28 Ocak 2003 gün ve 25007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; a) Aday: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılacak kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılma beyanında bulunan kişiyi, b) Eğitim Programı: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılan kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini, c) Eğitmen: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezindeki Eğitim Programlarını yürüten kişiyi, ç) Katılım Belgesi: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılan Eğitim Programlarına katılarak devam şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi, d) Katılımcı: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılan kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere kayıt olan kişiyi, e) Ortak Yürütülen Programlar: Yaşar Üniversitesi dışındaki kurum, kuruluş veya kişilerle birlikte düzenlenen eğitim programlarını, f) Seminer Programı: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılan Katılımcıya bilgi/beceri kazandıran eğitim programını, g) Sertifika Programı: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde açılan devam ve başarı şartları bulunan, başarı ile tamamlayanlara belge verilen eğitim programını, ğ) Yönetim Kurulu: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu, h) YÜSEM: Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar Eğitim Programlarının Açılması, İptal Edilmesi, Süresi ve Şekli MADDE 4 - (1) YÜSEM’ in düzenleyeceği Eğitim Programları, YÜSEM Müdürünün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ile açılır. (2) Eğitim Programlarının yeri ve tarihi YÜSEM Müdürlüğünce değiştirilebilir. (3) YÜSEM tarafından açılacağı duyurularak Katılımcı kayıtları yapılan Eğitim Programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler Katılımcıya iade edilir. Eğitmen Seçimi ve Görevlendirilmesi MADDE 5 -(1) YÜSEM’ de eğitim verme görevini üstlenmek öncelikle eğitmenin isteğine bağlıdır. Ancak gerekli hallerde Rektör uygun gördüğü öğretim elemanını eğitim faaliyetlerinde görevlendirebilir. Yaşar Üniversitesi’nde görevli olan öğretim elemanının eğitimde görev almasına YÜSEM Müdürlüğü karar verir. (2) Yaşar Üniversitesi dışından kendi alanında uzman kişiler Müdürlüğün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile eğitmen olarak görevlendirilebilir. Eğitim Programına Kayıt İçin İstenen Belgeler MADDE 6 – (1) Adayların Eğitim Programına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, süresi içinde YÜSEM Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekir. a) YÜSEM’ de açılan kurslara kayıt olabilmek için hazırlanan, Adaylar tarafından doldurulup imzalanacak olan Eğitim Programı Kayıt Başvuru Formu. b) Eğitim Programı için belirlenen ücretin tamamını veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksitinin ödendiğine ilişkin makbuz. c) Eğitim programının özelliklerine göre önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler. Eğitim Programına Devam MADDE 7 - (1) Katılımcılar aşağıda esasları belirtilen Eğitim Programına devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler. (2) Katılımcılar, Eğitim Programı sonunda belge alabilmek için teorik programların %70’ine, pratik ve uygulamalı programların ise %80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Sertifika Programlarında devam zorunluluğu %80’dir. (3) Eğitim programına devam durumu; ilgili Eğitmen tarafından takip edilir. Eğitmen devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her Eğitim Programının sonunda YÜSEM Müdürlüğüne elden teslim eder. (4) Yukarıda belirtilen şekillerde Eğitim Programına devam etmeyen Katılımcının mali sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla Eğitim Programı ile ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez. Eğitim Programlarında Başarının Değerlendirilmesi MADDE 8 - (1) Eğitmenler Eğitim programına ilişkin planlarını, yapılacaksa sınav biçimini, kaynak ve yayınlar dâhil olmak üzere eğitim programı için gerekli hazırlıkları ve özgeçmişlerini Eğitim Programı ilanı yapılmadan bir hafta önce Müdürlüğe dosya halinde teslim ederler. (2) Sertifika Programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar yoluyla yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağına ve sayısına Eğitmen teklifi ile Yönetim Kurulu karar verir. (3) Eğitim Programı süresince, Katılımcılar önceden belirlenen sayıda sınava tabi tutulabilir ve/veya kendilerine proje verilebilir. (4) Eğitim Programına devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcı değerlendirmeye alınmaz. (5) Sertifika Programına katılan katılımcılar sınav sonuçlarının ilan gününden itibaren beş (5) iş günü içinde sınav sonuçlarına itirazlarını yazılı olarak YÜSEM Müdürlüğüne yapabilirler. İtiraz, ilgili Eğitmen tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Sertifika ve Katılım Belgesi MADDE 9 - (1) Sertifika ve Katılım Belgesi verilme esasları ile gerektiğinde sertifikaların geçerlilik süreleri Eğitim Programlarının özelliklerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir. (2) YÜSEM tarafından düzenlenen herhangi bir Eğitim Programına belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren Katılımcılara Katılım Belgesi verilir. (3) Sertifikayı almaya hak kazanan Katılımcılara Yaşar Üniversitesi Mezuniyet Belgeleri, Diploma, Diploma Defterleri ve Sertifikalarınının Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönergesi’ de belirtilen hususlar doğrultusunda sertifika verilir. (4) Ortak Yürütülen Programlarında verilecek belgeler protokolle düzenlenir. (5) Sertifika ve Katılım Belgesi dışında YÜSEM tarafından verilebilecek yeterlilik ve başarı belgesi gibi belgelendirme talepleri Yönetim Kurulu’nca incelenerek karara bağlanır. Katılımcıların Sorumlulukları MADDE 10 – (1)Katılımcılar kayıt yaptırdıkları Eğitim Programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar. İlişik Kesme MADDE 11 – (1)Aşağıdaki hallerde Katılımcının Eğitim Programı ile ilişiği Yönetim Kurulu kararıyla kesilir. a) Eğitim Programı kayıt ücretinin ödenmemesi, b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması, c) Eğitimin düzenini bozacak fiil ve harekette bulunulması, ç) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi, d) Eğitim süresince yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olması. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Konulara İlişkin Esaslar Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler MADDE 12 – (1)Eğitim Programları ücretleri ve indirimler aşağıda belirtildiği gibidir. a) YÜSEM’ in düzenleyeceği eğitim programları, ücretli veya ücretsiz olabilir. b) YÜSEM’ de Eğitim Programlarının ücretine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. c) Eğitim Programına kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya Eğitim Programıyla ilişiği kesilen Katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. ç) Eğitim Programı ücretini ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur. d) Eğitim programı ücreti üzerinden; -Peşin ödemelerde %5 -Yaşar Üniversitesi öğrencilerine %20 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere) -Yaşar Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına % 50 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere) -5 kişiden oluşan toplu başvurularda %5 -10 kişiden oluşan toplu başvurularda %10 -Kamu kurumlarınca yapılan 15 kişiden az olmayan toplu başvurularda %15 -Şehit ailesi ve çocuklarına %20 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere) indirim uygulanır. e) İndirim uygulanan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir. f) Yukarıda belirtilen maddeler dışındaki istisnai durumlarda indirim uygulanmasına Yönetim Kurulu karar verir. Merkezin Gelir ve Giderleri ve Ücretlendirme Esasları MADDE 13 – (1)YÜSEM’ in gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir. a) Kongre, sempozyum, kurs, seminer, eğitim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, bilirkişilik ve buna benzer faaliyetler karşılığında sağlanan gelirler. b) Yayın gelirleri ve telif ücretleri. c) YÜSEM faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri. ç) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirler. Giderler MADDE 14 – (1)YÜSEM’ in giderleri aşağıda belirtildiği gibidir. a) YÜSEM’ in yürütülmesi için gerekli harcamalar. b) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar. c) Telif, patent hakları, danışmanlık, bilirkişilik, yayın, tanıtma ve reklam giderleri. ç) Her türlü bilimsel toplantı, uygulama ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar. d) Yapılan projelere ve işletilen tesislere ait giderler. f ) Eğitmen giderleri. g) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar Ücretlendirme ve Fiyatlandırma MADDE 15 – (1)YÜSEM’ in ücretlendirme ve fiyatlandırma esasları aşağıda belirtildiği gibidir. a) Eğitim Programlarından elde edilen toplam gelirin brüt %40’ı hizmetin karşılığı olarak Eğitmen(ler)e ödenir. Bu oran programın özelliğine bağlı olarak Rektörlük kararı ile değiştirilebilir. b) Eğitmen ücreti, programın tamamlanmasından sonra Eğitmenin isteğine bağlı olmak üzere aylara bölünerek de ödenebilir. Üniversite tam zamanlı çalışanları için aylık ödeme tutarı net maaşın 2 (iki) katını geçemez. Mali İşlerin Yürütülmesi MADDE 16 – (1)YÜSEM’ in mali işleri Yaşar Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetim Kurulu Kararlarının Yürürlüğü MADDE 17 – (1)Yönetim Kurulunun aldığı kararlar Rektörlük onayından sonra yürürlüğe girer. Yönergenin Yürürlüğü MADDE 18 – (1)Bu Yönerge Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun kabulü Mütevelli Heyetinin onayından sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 – (1)Bu Yönerge hükümleri Yaşar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Comments are closed.